Regulamin

Personel Łódzkiego Pałacyku dokłada wszelkich starań by usługi noclegowe świadczone w obiekcie były realizowane z należytą starannością. Jednakże zwraca się uwagę aby Goście mieli na uwadze, iż korzystają z usług obiektu, który w założeniu odbiega od standardu usług noclegowych świadczonych w obiektach hotelarskich. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji lub managera, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

Regulamin obiektu Łódzki Pałacyk

1)      Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby. Doba trwa od godziny 15:00 w dniu wynajmu do godziny 11:00 dnia następnego (istnieje możliwość wcześniejszego uzgodnienia godziny przyjazdu).

2)      Jeżeli gość nie określi czasu pobytu, najmując pokój, przyjmuje się, że jest to jedna doba.

3)      Pokoje wynajmuje się po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu i uiszczenia zapłaty. Pracownik obiektu ma prawo wylegitymować Gościa i osoby przebywające w jego towarzystwie z dowodu osobistego lub paszportu. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości Obiekt ma prawo odmówić noclegu.

4)      Zameldowanie odbywa się w godzinach: 15:00 – 23:00.

5)      Rezerwacje dokonywane bezpośrednio w Łódzkim Pałacyku mają charakter rezerwacji bez możliwości anulacji. Gość zobowiązany jest do dokonania przedpłaty na rachunek bankowy Łódzkiego Pałacyku. Gość ma prawo modyfikacji terminu przyjazdu do godziny 14:00 dnia poprzedzającego przyjazd. Jeżeli Gość nie poinformuje obiektu o zmianie terminu rezerwacji wg powyższych zasad obiekt ma prawo obciążyć klienta kosztami w wysokości dokonanej rezerwacji.

6)  Pozostałe rezerwacje (za pośrednictwem portali rezerwacyjnych) można modyfikować zgodnie z zasadami umieszczonymi w potwierdzeniu rezerwacji.

7)      Potwierdzenie rezerwacji przez Gościa powinno nastąpić na 24 h przed przyjazdem. W przypadku braku potwierdzenia rezerwacji obiekt ma prawo sprzedać nocleg innemu klientowi. W sytuacji, gdy Gość planuje przyjechać do obiektu poza godzinami pracy recepcji jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu do godziny 14:00 dnia poprzedzającego przyjazd.

8)      Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić Pracownikowi obiektu do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Łódzki Pałacyk uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.

9)      Zatrzymanie pokoju po godzinie 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy gość opuści pokój po godzinie 11:00 a przed 17:00, naliczona zostanie opłata za dodatkowe pół doby. Nieopuszczenie pokoju do godziny 17:00 skutkuje koniecznością zapłaty za kolejne pół doby.

10)      Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, także w czasie wynajmu.

11)      Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w obiekcie do godz. 22:00.

12)    Łódzki Pałacyk może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.

13)    W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług, Gość jest zobowiązany o zgłoszenie ich podczas swojego pobytu pracownikowi obiektu lub e-mailowo na adres: recepcja@lodzkipalacyk.pl

14)    Ewentualne reklamacje muszą mieć formę pisemną i złożone zostać w terminie 7 dni od zakończenia pobytu. Podstawą uznania reklamacji jest załączenie paragonu fiskalnego i wcześniejsze zgłoszenie zastrzeżeń co do jakości usług pracownikowi obiektu. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych. Łódzki Pałacyk zastrzega sobie prawo w ramach rekompensaty wydanie gościowi imiennego vouchera na kolejny pobyt.

15)    Łódzki Pałacyk ma obowiązek zapewnić:

  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejma obsługę,

16)    Na życzenie gościa Łódzki Pałacyk świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  • przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu.
  • udostępnienie miejsca parkingowego w godzinach: 17:00- 7.00 oraz w weekendy i święta.

17)    Łódzki Pałacyk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych tj. rzeczy mających wartość naukową lub artystyczną.

18)    Łódzki Pałacyk nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie / utratę samochodu lub innego pojazdu na parkingu nieruchomości.

19)    W przypadku zgubienia lub nieoddania klucza lub karty do pokoju Łódzki Pałacyk ma prawo obciążyć klienta kwotą 50 PLN.

20)    Usterki i zniszczenia lub braki wyposażenia w pokojach prosimy zgłaszać w recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak usterek, zniszczeń i pełne wyposażenie pokoju.

21)    W przypadku stwierdzenia awarii lub w innych uzasadnionych przypadkach w miarę posiadanych możliwości Łódzki Pałacyk może zaproponować Gościom inny pokój.

22)    W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.

23)    Zachowanie Gości i osób trzecich przebywających w obiekcie nie powinno zakłócać spokoju innych gości.

24)    Zakazuje się spożywania alkoholu, środków odurzających uprawiania hazardu, prostytucji i innych działalności niezgodnych z przepisami polskiego prawa na terenie nieruchomości

25)    Zakazuje się zamawiania do obiektu jedzenia na wynos oraz stawiania gorących przedmiotów na meblach z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych (powitalnik, taca).

26)    Gość przybywający do obiektu ze zwierzętami zobowiązany jest wystąpić o akceptację 48 godzin przed przyjazdem i ponosi pełną odpowiedzialność finansową za czyny, zachowanie i szkody wyrządzone przez zwierzęta. Obiekt pobiera kaucję na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych przez zwierzę w wysokości 150 zł.

27)    Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia hotelu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

28)    W pokojach jak i na teranie całego obiektu obowiązuje BEZWZGLĘDNY zakaz palenia papierosów.

29)    Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przerw w dostawach prądu, wody i Internetu oraz awarii urządzeń w przyczyn niezależnych od Wynajmującego i nie z jego winy.

30)    Gość lub odwiedzające go osoby ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia obiektu.

31)    Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa, będą odesłane na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji obiekt przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

32)    Gość zobowiązuje się traktować wyposażenie obiektu z szacunkiem, użytkować meble i urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem.

33)    W przypadku naruszenia regulaminu obiektu może on odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń pracowników obiektu, rekompensaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz nieprzestrzeganie regulaminu.

 

Życzymy udanego pobytu!